Tampak luar masjid

Karpet masjid sudah terpasang

Karpet masjid sudah terpasang